34 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ

Ontvangen 17 november 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met 150 (x € 1.000).

II

In artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met 150 (x € 1.000).

Toelichting

De indieners van dit amendement zijn er van overtuigd dat het toekomstgericht houden van het unieke stelsel van zorg- en dienstverlening WO II gediend is met een extra impuls. Continuïteit en kwaliteit zijn hierbij belangrijk. Dit amendement regelt daarom dat de Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW) een subsidie ontvangt van € 150.000,– ten behoeve van het project om JMW tot een toekomstbestendige organisatie te ontwikkelen.

Dekking wordt gevonden in het niet juridisch verplichte deel van de subsidies en opdrachten op artikel 7 van de begroting

Dik-Faber Van der Staaij

Naar boven