34 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015

Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag,

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris, het Jaarverslag 2014 van de Inspectie SZW aan1.

In dit jaarverslag rapporteert de Inspectie SZW over de resultaten van haar toezicht en interventies in 2014 in de domeinen «Eerlijk werken» en «Veilig en gezond» en «Werk en inkomen». Op grond van het Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen maakt de Inspectie jaarlijks een verslag dat inzicht geeft in het functioneren van het stelsel van werk en inkomen. Dit verslag is als hoofdstuk vijf in het jaarverslag 2014 Inspectie SZW opgenomen.

Naast deze papieren versie brengt de Inspectie SZW ook een webversie van haar jaarverslag uit (www.inspectieszw.nl).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven