34 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S.

Voorgesteld 27 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog steeds O&O-fondsen zijn waarbinnen geen intersectorale scholing gevolgd kan worden;

overwegende dat in een wereld die steeds sneller verandert, een leven lang leren en continue, intersectorale scholing steeds belangrijker wordt;

overwegende dat het van belang is dat mensen zelf de regie hebben over hun loopbaan en hun scholingsbudget;

constaterende dat hierover al initiatieven bestaan bij sociale partners, zoals de door CNV Vakmensen voorgestelde persoonlijke ontwikkelingsrekening;

verzoekt de regering, met sociale partners in gesprek te gaan over het bevorderen van intersectorale scholing en de introductie van individuele scholingsbudgetten, en de Kamer hierover in het voorjaar van 2015 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Pieter Heerma

Lucas

Van Ojik

Vermeij

Naar boven