Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-XIII nr. I

34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en de Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015

I BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 januari 2015

Op 29 september jl. heb ik uw Kamer een brief inzake het halfjaarlijks rappel van toezeggingen gestuurd. Bij een aantal toezeggingen is verwezen naar stukken die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. In de procedurevergadering van 8 oktober jl. van de commissie voor Economische Zaken is besloten om de toezeggingen T01690 (Defensie Industrie Strategie), T01706 (kabinetsstandpunt doorberekening handhavingskosten) en T01861 (verantwoordelijkheid agrarisch natuurbeheer) als voldaan te beschouwen wanneer afschriften zijn ontvangen van de betreffende brieven. Hierbij stuur ik uw Kamer afschriften1 van deze brieven.

Verder heeft de commissie voor Economische Zaken aangegeven de toezeggingen T01036 (stroomlijning bepalingen consumentenbescherming Gaswet en Energiewet) en T01117 (volgend actieprogramma Nitraatrichtlijn) als «openstaand» te beschouwen in afwachting van nadere informatie. Ten aanzien van toezegging T01036 kan ik uw Kamer melden dat in mijn brief van 8 oktober jl. per abuis is aangegeven dat deze toezegging is afgedaan met het wetsvoorstel STROOM. Dit is niet juist. Deze toezegging is deels ingevuld per brief van 22 maart 2011 (Eerste Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 31 374, S). In die brief is aangegeven dat de Kamer via de afzonderlijke wetstrajecten op de hoogte wordt gesteld van door haar gevraagde stroomlijningsacties. De toezeggingen rond de Elektriciteits- en Gaswet zullen worden betrokken bij de herziening van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (STROOM). De herziening van deze wetten vindt in tranches plaats. De hoofdstukken over consumentenbescherming worden meegenomen in de tweede tranche. Dit wetsvoorstel zal in 2016 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Ik wil de commissie voor Economische Zaken daarom verzoeken om de toezegging te beschouwen als «deels afgehandeld». Ten aanzien van toezegging T01117 verwijs ik naar de publicatie van het 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn op de www.rijksoverheid.nl2. Ik wil de commissie voor Economische Zaken verzoeken de toezegging hiermee als «afgehandeld» te beschouwen.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 155557.03.1