Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-XIII nr. 17

34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015

Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VEEN EN JAN VOS

Ontvangen 15 oktober 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 12 Een sterk innovatievermogen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 20.000 (x € 1.000).

II

In artikel 12 Een sterk innovatievermogen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 20.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement zorgt voor aanvullend budget voor innovatief MKB.

Met de beoogde verhoging wordt het MKB verder gestimuleerd om in samenwerking te komen tot innovatie. Dit kan via drie instrumenten: MIT, SBIR en IPC.

De MIT stimuleert het MKB met verschillende instrumenten tot innovatie zoals met Research & Development-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies, Innovatieprestatiecontracten en kennisvouchers. De regeling is sinds de start in 2013 een succes. Met deze impuls wordt zeker gesteld dat zoveel mogelijk aanvragen van goede kwaliteit kunnen worden gehonoreerd en wordt het mogelijk om de MIT en het innovatie-instrumentarium van de regio’s goed op elkaar af te stemmen en te versterken.

Verder dient te worden onderzocht of het met dit aanvullend budget ook mogelijk is om SBIR-trajecten (Small Business Innovation Research) verder te accommoderen. SBIR is een bewezen methodiek om innovatieve oplossingen te laten genereren door het (kleine) bedrijfsleven voor maatschappelijke uitdagingen.

De Innovatieprestatiecontracten (IPC) bestaan als instrument onder de MIT. Onderzocht dient te worden in hoeverre een openstelling van dit instrument buiten de topsectoren kan worden vorm gegeven, zodat alle MKB’ers van dit samenwerkingsinstrument gebruik kunnen maken.

Dekking van het amendement wordt gevonden in het budget voor de regeling TKI-toeslag in 2015. De Minister wordt verzocht bij de Voorjaarsnota 2015 zonodig de middelen (verplichtingenruimte) te spreiden over de jaren 2015 en 2016 en het kasritme van uitfinanciering hierop af te stemmen, zodat in totaal een bedrag van € 20 miljoen beschikbaar gesteld wordt ter versterking van het innovatieve MKB.

Van Veen Jan Vos