34 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015

Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2014

Met deze brief informeer ik u mede namens de Staatssecretaris over de voornaamste budgettaire mutaties binnen de begrotingen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu sinds de Najaarsnota. De genoemde mutaties zullen worden verwerkt in de Slotwet.

Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) is een aanvraag tot subsidie-vaststelling voor de subsidie Het Nieuwe Rijden eerder ingediend dan geraamd, waardoor € 0,5 miljoen eind 2014 tot betaling komt in plaats van in 2015.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ontvangt eind 2014 een extra subsidie van € 0,7 miljoen. Deze bijdrage houdt verband met het tijdelijk aanhouden van het opleggen van alcoholslotprogramma in afwachting van een uitspraak door de afdeling bestuursrecht van de Raad van State. De additionele compensatie ten opzichte van de Najaarsnota bedraagt € 0,17 miljoen.

Hoofdstuk XII artikel 19 Klimaat

De opdrachtverlening aan de uitvoeringsorganisaties Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt jaarlijks vastgelegd voorafgaand het jaar van uitgaven. De middelen worden op artikel 19 Klimaat verantwoord.

  • Eind 2014 is voor € 32,36 miljoen aan verplichtingen aangegaan voor het vastleggen van opdrachten aan RIVM voor het jaar 2015.

  • Eind 2014 is voor € 9,48 miljoen aan verplichtingen aangegaan voor het vastleggen van opdrachten aan RVO voor het jaar 2015.

Aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een subsidie verstrekt van € 3 miljoen ten behoeve van Omgevingsdiensten voor de uitvoering van de afspraken in het SER-Energieakkoord. Het betreft de monitoring en handhaving van energiebesparing. Hierdoor vindt een overschrijding plaats op het verplichtingenbudget met € 2 miljoen op dit artikel. Het verplichtingenbudget zal derhalve met € 2 miljoen worden verlaagd in 2015.

Hoofdstuk XII artikel 20 Lucht en Geluid

Op dit artikel vindt een overschrijding plaats op het verplichtingenbudget met € 3,8 miljoen. Dit betreft de uitvoering van het programma Sanering Verkeerslawaai voor het railproject Heeze-Leende. Deze verhoging leidt niet tot hogere kasuitgaven in 2014 of in latere jaren.

Voor de Tijdelijke overgangsregeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Geluid zijn meer aanvragen ingediend dan eerder voorzien. De aanvragen overschrijden hierdoor het budget dat in de Najaarsnota voor deze regeling gereserveerd is. De kasoverschrijding ten opzichte van de Najaarsnota bedraagt € 2,3 miljoen. Het verplichtingenbudget wordt opgehoogd met € 3,3 miljoen ten opzichte van de Najaarsnota.

Hoofdstuk XII artikel 25 Brede doeluitkering

De BDU-beschikking voor het jaar 2015 is eind 2014 afgegeven aan de decentrale overheden. Bij het opstellen van de Najaarsnota was nog niet in alle gevallen bekend welke afspraken met welk kaseffect in 2015 moeten worden vastgelegd. Ten opzichte van de tweede suppletoire wet gaat het om het vastleggen van de volgende kas- en verplichtingenbedragen (tussen haakjes is aangegeven waaruit de kasdekking in 2015 is voorzien):

  • € 54,1 miljoen voor het programma Beter Benutten (Infrastructuurfonds artikel 12 en 18).

  • € 4,8 miljoen voor Beter Benutten, Decentraal Spoor (Infrastructuurfonds artikel 13).

  • € 10,1 miljoen voor Grensoverschrijdend Spoorvervoer, Vleuten–Geldermalsen (Vleugel) en decentralisatie Zwolle–Enschede (Infrastructuurfonds artikel 13).

Hoofdstuk XII artikel 97 Algemeen departement

Op dit artikel worden uitgaven voor het regeringsvliegtuig begroot en verantwoord. Bij Najaarsnota 2014 is aangeven dat er extra kosten zijn voor het onderhoud van de motoren van het regeringsvliegtuig (KBX). De verwachting is dat deze extra kosten hoger zullen uitvallen dan in de Najaarsnota geraamd. Indien deze eventuele hogere kosten optreden, worden deze gedekt door een herschikking binnen artikel 97 Algemeen departement.

De subsidie voor Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) wordt verplicht in het jaar voorafgaand aan het jaar van uitgaven. Door een technische fout met conversies in eerdere jaren is er een onbalans ontstaan tussen kas en verplichtingen. Om dit te corrigeren en het meerjarig weer gelijk te trekken zijn de verplichtingen in 2014 opgehoogd met € 5,4 miljoen. Deze verhoging was noodzakelijk voor het als verplichting vastleggen van het gepubliceerde subsidieplafond voor de stichting. Dit heeft geen invloed op de uitgaven.

Zoals aangekondigd in de ontwerpbegroting 2015 van het Infrastructuurfonds worden in 2014/2015 de financiële reeksen van Prorail voor beheer, onderhoud en vervanging onderzocht. Dit gebeurt mede in het licht van de door Prorail gesignaleerde druk op de meerjarige budgetten.

De aanbesteding van de doorlichting van de financiële reeksen loopt nu nog, maar wordt naar verwachting eind december afgerond. Dat betekent dat de verplichting eind december wordt aangegaan. De benodigde verplichtingenruimte wordt gevonden op artikel 99 Nominaal en onvoorzien en wordt voor dit onderzoek overgeboekt naar artikel 97 Algemeen departement en overgebracht van het jaar 2015 naar 2014.

Infrastructuurfonds Artikel 12 Hoofdwegennet

Voor de projecten A4 Delft–Schiedam en A15 Maasvlakte–Vaanplein heeft RWS eerder dan verwacht met de opdrachtnemer overeenstemming bereikt over enkele facturen voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Dit leidt tot een versnelling van kasuitgaven, waardoor dit jaar ongeveer € 33 miljoen (respectievelijk € 10 miljoen en € 23 miljoen) meer betaald zal worden dan waarop bij Najaarsnota was gerekend.

Op 4 november 2014 heeft het Gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in het hoger beroep over de door de overheid te realiseren ottervoorzieningen. Het betreft drie maatregelen aan het hoofdwegennet, welke zo spoedig mogelijk zullen worden gerealiseerd. Het Ministerie van Economische Zaken draagt zorg voor de financiering en stelt nog dit jaar € 0,7 miljoen beschikbaar.

Deltafonds Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hebben Waterschappen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om projecten voor te financieren. Doordat Waterschappen voorfinancieren kunnen projecten eerder worden uitgevoerd dan in het jaar waarin deze formeel in de programmering van het HWBP staan opgenomen.

Als het kasbeeld op het DF het toelaat kunnen voorgefinancierde projecten eerder worden terugbetaald dan in het jaar waarin deze geprogrammeerd staan. Hierbij geldt als voorwaarde dat de subsidiebeschikking voor het voorgefinancierde project reeds moet zijn verleend. In 2014 bedraagt de omvang van de verleende subsidiebeschikkingen € 14,4 miljoen. Het huidige kasbeeld op het DF maakt het mogelijk om de desbetreffende subsidiebeschikkingen nog in 2014 te betalen. Dit heeft geen effect op het totaal beschikbare budget voor het HWBP.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven