Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-XII nr. 55

34 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015

Nr. 55 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 541

Ontvangen 17 november 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 21 Duurzaamheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000).

II

In artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

Toelichting

Er is wereldwijd geen instituut of organisatie die zich bezig houdt met meting van bodemdaling. Dit gegeven pleit voor een structureel bodemdalingsonderzoek. Dit kan worden onder gebracht bij Rijkswaterstaat en ondersteund worden door TNO (basisdata) waarbij Deltares kan hosten. Ondersteuning kan gevonden worden bij waterschappen, instituten als UU, Alterra/Wageningen en TU Delft. Aanvullende financiering en levering van kennis kan worden gevonden bij de gemeenten vertegenwoordigd in de werkgroep slappe bodem. Gedacht wordt aan een onderzoek van onderscheid naar oorzaken bodemdaling en bodemstijging, een meetnetwerk, betere voorspellingen, een innovatieprogramma omgaan met bodemdaling en twee onderzoeks/meetplekken waarbij ook gedacht kan worden aan een (bescheiden) bezoekerscentrum. Onderzoeksbureau Cebeon schat de extra kosten voor infrastructuur op jaarlijks 250 miljoen euro. Onderzoeksinstituut Deltares schat dat de schade aan stedelijke infrastructuur en funderingen tot 2050 kan oplopen tot 25 miljard euro. Het op te zetten onderzoek is een langjarig project, waarbij de eerste resultaten na vijf jaar verwacht kunnen worden. Deze investering zal blijvend bijdragen aan duurzame oplossingen bij bodemproblematiek, waarvan de kennis ook naar elders in de wereld «kan worden geëxporteerd».

De dekking hiervoor wordt gevonden in een verlaging van het niet juridisch verplichte deel van artikel 21 Duurzaamheid met 0,5 miljoen euro.

Smaling


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging van de toelichting.