34 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015

Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2014

In mijn brief van 3 april 2014 aan uw Kamer1 heb ik bericht over het schikkingsarrangement ter beëindiging van alle juridische procedures rond de Friese Waddenveren. In het kader van dit arrangement heeft rederij TSM zich verplicht een Raad van Advies (RvA) in te stellen «als significante verbetering en daarmee versterking van de borging van het eilanderbelang».

Over de samenstelling, bevoegdheden en inbedding van deze RvA hebben de gemeenten Terschelling en Vlieland, de rederijen TSM en EVT en de klantenpanels onlangs overeenstemming bereikt in de vorm van een reglement voor de in te stellen RvA. Ook zijn partijen het eens geworden over de profielschets voor de onafhankelijke voorzitter van de RvA.

Ik ben verheugd dat betrokken partijen in goed overleg tot overeenstemming zijn gekomen.

Nu overeenstemming is bereikt over het reglement voor de RvA, kan gestart worden met de procedure voor de personele invulling hiervan. Zodra deze procedure met succes is afgerond, zal ik u hierover informeren.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Kamerstuk 33 750 XII, nr. 80

Naar boven