34 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015

Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN CEGEREK EN REMCO DIJKSTRA

Ontvangen 29 oktober 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 22 Externe veiligheid en risico’s worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 22 Externe veiligheid en risico’s worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt een artikel toegevoegd onder artikel 22 Externe veiligheid en risico’s «cofinanciering opruiming drugsdumpingen», waarmee dumpingen van drugsafval kunnen worden opgeruimd.

Regelmatig vinden er dumpingen plaats door drugscriminelen van drugsafval in natuurgebieden. Dit gaat gepaard met grote gevaren voor het milieu. De kosten komen nu voor rekening van de betreffende gemeenten en de getroffen grondeigenaren (voornamelijk in Noord-Brabant en Gelderland). De pakkans blijkt te laag en zelden kunnen de kosten op de vervuiler worden verhaald. De indieners willen met dit amendement daarom een artikel vormen waarmee, naar analogie van het fonds voor het opruimen van bommen uit WOII, een bijdrage van de rijksoverheid verkregen kan worden door gemeenten die kosten maken voor het opruimen van drugsafvaldumpingen.

Het artikel dient als cofinanciering van maximaal 50% van de kosten die gemaakt worden door gemeenten voor het opruimen van drugsafvaldumpingen. Tegelijkertijd met de opruimingen dient door de betreffende gemeente forensisch onderzoek te worden verricht met als doel de opsporing van de vervuilers. Doel is de kosten voor de ruimingen te verhalen op de veroorzaker. Het artikel wordt in eerste instantie gefinancierd voor 1 jaar, waarbij gevraagd wordt aan de regering voor de begroting 2016 met een voorstel te komen voor een continuering met 2 jaar, waarna een duurzame financieringsoplossing van provincies en gemeenten wordt gezocht.

Dekking wordt gevonden op het artikel Externe Veiligheid en risico’s in het programma omgevingsveiligheid.

Cegerek Remco Dijkstra

Naar boven