Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VI nr. AG

34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

AG BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 augustus 2015

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van mijn brief d.d. 31 augustus 2015, kenmerk 678525, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer met betrekking tot de verlenging van de werkzaamheden van de Commissie onderzoek kostenstijgingen rechtsbijstand.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 augustus 2015

Bij brief van 27 augustus jl. heeft de voorzitter van de Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen rechtsbijstand mij geïnformeerd dat de Commissie haar eindrapportage niet vóór 1 september 2015 zal kunnen uitbrengen. Gezien de nog door haar te verrichten werkzaamheden verwacht de Commissie mij haar eindrapportage in de maand november 2015 aan te kunnen bieden. Met de voorzitter ben ik van mening dat bij beantwoording van de onderzoeksvragen zorgvuldigheid voorop staat. Ik heb daarom conform artikel 4, vierde lid, van de Instellingsregeling van de Commissie de termijn voor het uitbrengen van de eindrapportage verlengd tot uiterlijk 1 december 2015.

Een afschrift van deze brief heb ik aan de voorzitter van de Eerste Kamer gezonden.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff