Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VI nr. AC

34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

AC BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2015

Het kabinet heeft ter uitvoering van het regeerakkoord een aantal wetsvoorstellen in voorbereiding met belangrijke financiële doelstellingen. Deze voorstellen moeten de stijging van de overheidsuitgaven beperken en het begrotingstekort verminderen. Een overzicht van de voorstellen met een bezuinigingsdoelstelling van 50 miljoen euro of meer is voor het eerst op 25 januari 2013 aan beide Kamers gezonden.

Het overzicht van financiële wetgevingsmaatregelen wordt met regelmaat geactualiseerd en twee keer per jaar (op Verantwoordingsdag en Prinsjesdag) aan de Staten-Generaal verzonden.

Ten behoeve van Verantwoordingsdag 2015 treft u bijgaand het geactualiseerde overzicht1 aan.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 157264.