34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2015

Met deze brief bied ik u de samenvatting van de audit aan ten aanzien van het proces en de rechtmatigheid van de bevragingen bij het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT)1. Het CIOT is, op grond van hoofdstuk 13 van de Wet op de Telecommunicatiegegevens, aangewezen om de informatieverzoeken van de behoeftestellers, zijnde de (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingendiensten door te geleiden naar de aanbieders van telecommunicatiediensten. Conform art 8.2 van het Besluit Verstrekking telecommunicatiegegevens informeer ik uw Kamer over de audit naar de goede uitvoering van dit besluit door de betrokken partijen.

De audit bij het CIOT is uitgevoerd door de Auditdienst Rijk (ADR). Het onderzoek van de ADR brengt verslag uit over de werking van het systeem en de kwaliteit van de gegevensverstrekking. De audit bij de politie is uitgevoerd door de interne auditdienst van de politie. In dit onderzoek is de uitvoering van bevragingen aan het CIOT door de politie uitgebreid onderzocht, waarbij expliciet is gekeken naar de rechtmatigheid van bevragingen en de naleving van het bevragingsproces.

Resultaten

Werking systeem en kwaliteit gegevensverstrekking CIOT

Uit de resultaten blijkt dat ten aanzien van de werking van het systeem van het CIOT en de kwaliteit van de gegevensverstrekking slechts enkele aanbevelingen zijn gedaan. Deze aanbevelingen zijn reeds allen opgevolgd. Ik zal erop toezien dat het CIOT systeem blijft voldoen aan de gestelde criteria.

Bevragingsproces politie

Ten aanzien van de CIOT bevragingen door de politie laten de resultaten van de uitgevoerde audit over de periode november en december 2013 zien dat er verdere stappen zijn gemaakt in het eenduidig en transparanter verwerken van CIOT-bevragingen. Wel zijn er nog verbeteracties binnen de eenheden gewenst om de kwaliteit van de uitvoering van het bevragingsproces verder te borgen. De interne auditdienst van de politie adviseert om de werkprocessen verder te uniformeren, een periodieke interne controle in te richten én het vastleggen van de relevante criteria om de verdere rechtmatigheid van de bevragingen te borgen. Ten tijde van de audit waren nog niet alle gemeenschappelijke Buitengewone opsporing bevoegdheden Kamers (GBK’s) in de eenheden volledig ingericht. Verdere implementatie van de verbeteracties valt samen met de realisatie van de GBK’s in de eenheden.

Aanbevelingen

Naar aanleiding van de audit 2013 zijn begin 2014 diverse aanbevelingen in gang gezet. Zo zijn de bevindingen van de audit direct in de opleiding van de CIOT-gebruikers meegenomen. Daarnaast hebben bovendien alle eenheidschefs in opdracht van de korpschef een verbeterplan ingediend. In deze verbeterplannen zijn onder meer maatregelen opgenomen ten aanzien van de interne controle en administratie en de uniforme uitvoering van bevragingen vanuit de gemeenschappelijke BOB-kamers.

Op dit moment voert de interne auditdienst van de politie een nieuwe audit uit naar de CIOT-bevragingen. Over de uitkomsten van deze audit en de volgende audits naar de werking van het systeem en de kwaliteit van de verstrekking van gegevens, informeer ik u als deze resultaten beschikbaar zijn.

Privacy

Ik wil benadrukken dat de privacy van de burger een belangrijk goed is en met de juiste waarborgen moet worden omgeven. Het stemt mij dan ook positief dat de conclusies en aanbevelingen uit het rapport door de politie zijn overgenomen en dat verbeteringen in gang zijn gezet. Een uniform bevragingsproces en duidelijke voorschriften zijn van cruciaal belang. Ik zal er dan ook scherp op toezien dat er substantiële verbeteringen plaatsvinden in de uitvoering van bevragingen bij het CIOT door de politie.

Publicatie jaarcijfers

Het CIOT publiceert, conform de wettelijke verplichting, jaarlijks cijfers over het aantal afgehandelde informatie verzoeken. Dit gebeurt door publicatie van een rapport via de website van VenJ. Bij deze informeer ik uw Kamer dat de cijfers vanaf 2015 in het jaarverslag van VenJ zullen worden opgenomen.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven