Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-V nr. 38

34 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015

Nr. 38 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141

Ontvangen 26 november 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Nederland was – en is – een belangrijke partner van zowel Israël als de Palestijnse autoriteit. Die betrokkenheid blijkt onder meer uit het regeerakkoord waar staat dat Nederland «waar mogelijk bijdraagt aan vrede en veiligheid in het Midden-Oosten en de goede banden met zowel Israël als de Palestijnse autoriteit benut». In de periode 2012–2015 ontvangt de Palestijnse autoriteit € 65 miljoen van Nederland. De budgetflexibiliteit binnen Artikel 1 maakt het goed mogelijk € 1 miljoen alternatief in te zetten. Dit amendement beoogt middelen beschikbaar te stellen voor projecten die samenwerking en verzoening van «onderop» bevorderen. Projecten van het Peres Center for Peace en Seeds of Hope zijn goede voorbeelden waarin Israëli’s en Palestijnen met elkaar samenwerken op verschillende gebieden, waaronder gezondheid en onderwijs. Er zijn echter verschillende verzoeningsprojecten van onderop die meer kunnen bereiken door middel van een kleine bijdrage. Hierdoor worden niet alleen concrete resultaten geboekt – zo worden Palestijnse artsen opgeleid in Israël en ontvangen kinderen beter onderwijs – maar wordt polarisatie tegengegaan en onderling begrip gestimuleerd.

Voordewind Van der Staaij


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.