Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-H nr. 5

34 000 H Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2015

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 maart 2015

Tijdens de Caribisch Nederland tafel van juni 2014 is overeengekomen om onderzoek te laten verrichten naar de toereikendheid van de vrije uitkering.

De aanleiding hiervoor is gelegen in de afspraken van 10-10-10 tussen Nederland en Caribisch Nederland overeengekomen taakverdeling en de bekostiging van uitvoering van deze taken door de eilandgebieden Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Ik zal dit rapport betrekken bij de uitkomsten van de evaluatie naar de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland (commissie Spies). Vooruitlopend hierop zend ik u het door de onderzoekers opgestelde rapport toe1.

Dit rapport zal met de bestuurders van de drie eilanden worden besproken tijdens de Caribisch Nederland week welke nu gepland staat in de week van 8 juni 2015.

Ondertussen zal ik met de betrokken vakdepartementen de uitkomsten van het rapport bespreken waarna, en in samenhang met het rapport van de commissie Spies, de uitkomsten middels een kabinetsstandpunt aan de Tweede en Eerste Kamer zal worden toegezonden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl