34 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015

Nr. 67 MOTIE VAN HET LID VISSER C.S.

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de doorstroming op de aansluiting A1/A30 van groot belang is voor de ontwikkelingen in de Regio FoodValley en de bedrijvigheid in de regio's Barneveld en Amersfoort;

overwegende dat de aansluiting A1/A30 uit de meest recente NMCA niet als knelpunt naar voren komt en geen onderdeel uitmaakt van de file top 50;

overwegende dat de vrije ruimte in het Infrafonds voor de aanpak van nieuwe knelpunten zeer beperkt is en dat daarom alleen de grootste knelpunten in aanmerking komen voor investeringen;

overwegende dat in de afgelopen jaren op de aansluiting A1/A30 in het kader van het programma Beter Benutten-1 reeds een aantal maatregelen zijn uitgevoerd;

verzoekt de regering, te onderzoeken of op korte termijn, met de inzet van beperkte middelen uit bestaande programma's, aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming bij de aansluiting A1/A30 te verbeteren;

verzoekt de regering tevens, adequaat te monitoren of bij deze aansluiting geen sprake zal zijn van een (toekomstige) situatie waarbij de doorstroming onaanvaardbaar verslechtert;

verzoekt de regering voorts, de Kamer in het eerste kwartaal van 2016 hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Hoogland

Geurts

Bisschop

Dik-Faber

Naar boven