Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633997 nr. 54

33 997 Vliegramp MH17

Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2015

Op 23 april jl. voerde ik met uw Kamer een debat over de ramp met de MH17 en de informatiepositie van de Nederlandse regering (Handelingen II 2014/15, nr. 80, item 14). Tijdens dat debat zegde ik het lid Omtzigt (CDA) toe schriftelijk te antwoorden op zijn vraag wanneer de verslagen van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) staatsgeheim zijn verklaard en welke classificatie die hebben. Daarnaast heeft het lid Omtzigt een aanvullende vraag gesteld om de onderzoeks- en informatieprotocollen beschikbaar te stellen. Hierbij ga ik op beide vragen in.

Voor de MCCb-verslagen geldt dat deze als staatsgeheim zijn gerubriceerd vanaf het moment van totstandkoming. Artikel 4, derde lid van het Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 1 juni 2013, nr. 3124134, houdende voorschrift informatiebeveiliging Rijksdienst – bijzondere informatie 2013, bepaalt dat de opsteller van de informatie een voorstel doet tot rubricering en deze aanbrengt op de informatie en dat degene die de inhoud van de informatie vaststelt, tevens de rubricering vaststelt. Voor de MCCb-verslagen die zijn opgesteld in de periode 17 juli tot en met 21 juli zijn de verslagen gerubriceerd als «Staatsgeheim geheim» en voor de periode 22 juli tot en met 28 augustus zijn de MCCb-verslagen gerubriceerd als «Staatsgeheim confidentieel». Met de rubricering van de MCCb-verslagen als staatsgeheim wordt tot uitdrukking gebracht dat kennisname van de verslagen door niet geautoriseerden (ernstige) schade kan toebrengen aan een van de vitale belangen van de Staat of zijn bondgenoten.

Om de onafhankelijke uitvoering van het evaluatieonderzoek te borgen en om toegang tot alle relevante bronnen te garanderen, zijn tussen het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en het onderzoeksteam van de Universiteit Twente werkafspraken gemaakt. Namens het WODC zend ik u die werkafspraken, als aparte bijlage bij deze brief1. Tot slot ontvangt u het protocol dat bij de interviews is gehanteerd door de Universiteit Twente2.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl