33 997 Vliegramp MH17

Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 mei 2019

Hierbij informeer ik uw Kamer, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, over het voornemen te interveniëren in individuele klachtprocedures tegen de Russische Federatie.

Op 4 april jl. heeft Nederland een uitnodiging ontvangen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) om te interveniëren in de individuele klachtprocedures die (mede) namens Nederlandse nabestaanden tegen Rusland zijn ingediend bij het EHRM met betrekking tot het neerhalen van vlucht MH17. Het betreft de klachten Ayley and Others v. Russia (no. 25714/16) en Angeline and Others v. Russia (no. 56328/18).

Op grond van artikel 36 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) hebben staten waarvan een onderdaan verzoeker is het recht om te interveniëren. Omdat er in de twee klachten tegen de Russische Federatie meerdere klagers de Nederlandse nationaliteit hebben, is Nederland uitgenodigd om te interveniëren.

Nederland zal gebruik maken van het recht om te interveniëren. Binnen een nog nader door het EHRM te bepalen termijn zal de interventie worden ingediend.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

Naar boven