Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201933996 nr. M

33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

M MOTIE VAN HET LID POSTEMA C.S.

Voorgesteld 12 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende

 • dat met het wetsvoorstel organiseren van kansspelen op afstand (33 996) wordt voorzien in de mogelijkheid vergunningen te verstrekken teneinde tot een gecontroleerd legaal aanbod van kansspelen op afstand te komen;

 • dat het van groot belang is de Kansspelautoriteit van een adequaat instrumentarium te voorzien om handhavend te kunnen optreden tegen illegale, niet-vergunde aanbieders van kansspelen;

 • dat het oorspronkelijke wetsvoorstel voorzag in de bevoegdheid van de Kansspelautoriteit internetsites van illegale aanbieders van online kansspelen te (laten) blokkeren;

 • dat met het amendement-Swinkels/Verhoeven (33 996, nr. 29) de Kansspelautoriteit de bevoegdheid is ontnomen illegale websites die kansspelen aanbieden te (laten) blokkeren;

 • dat de rechtvaardiging van het genoemde amendement er volgens de indieners mede in gelegen zou zijn dat de overheid op geen enkele wijze bemoeienis met de technische werking van het internet zou mogen hebben;

 • dat het (laten) blokkeren van illegale internetsites niet noodzakelijkerwijs betrekking heeft op de technische werking van het internet;

 • dat de regering in haar reactie op het AIV-advies «Het internet, een wereldwijde vrije ruimte met begrensde staatsmacht» (december 2014) en het WRR-advies «De publieke kern van het internet. Naar een buitenlands internetbeleid» (maart 2015) kiest voor een terughoudende opstelling ten aanzien van het beperken of beïnvloeden van de inhoudelijke aspecten van wat zich over het internet beweegt;

 • dat zich de afgelopen jaren meerdere gevallen hebben voorgedaan waarin de overheid is overgegaan tot het (laten) blokkeren van illegale internetsites;

 • dat de regering daarbij onder andere gebruik maakt van de notice-and-take-down-procedure op grond van artikel 54a van het Wetboek van Strafrecht;

verzoekt de regering

 • de Kamer te informeren over de criteria die de regering hanteert bij het blokkeren van internetsites;

 • de notice-and-take-down-procedure op grond van artikel 54a van het Wetboek van Strafrecht te hanteren in geval bestuursrechtelijke maatregelen voor het weren van illegaal online aanbod van kansspelen niet leiden tot het daadwerkelijk en onverwijld verdwijnen van dit aanbod;

 • bij de evaluatie van de Wet organiseren van kansspelen op afstand (33 996), zoals voorzien binnen drie jaren na inwerkingtreding van de wet, de wenselijkheid van aanvullende bestuursrechtelijke instrumenten voor het blokkeren van illegale internetsites opnieuw te bezien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Postema

Nooren

Sini

Vlietstra

Fiers

Verheijen