33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

L MOTIE VAN HET LID POSTEMA C.S.

Voorgesteld 12 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende,

  • dat met het wetsvoorstel organiseren van kansspelen op afstand (33 996) wordt voorzien in de mogelijkheid vergunningen te verstrekken teneinde tot een gecontroleerd legaal aanbod van kansspelen op afstand te komen;

  • dat vergunninghouders de doelen van het kansspelbeleid, waaronder het doel van voorkomen van criminaliteit moeten dienen;

  • dat de door de Tweede Kamer aangenomen motie Bouwmeester c.s. (32 264, nr. 19) de regering verzoekt te bewerkstelligen dat illegale aanbieders van kansspelen niet in aanmerking kunnen komen voor een vergunning om kansspelen via internet aan te bieden;

  • dat het wenselijk is het uitsluiten van illegale aanbieders voor een vergunning nader te specificeren;

verzoekt de regering

  • te bewerkstelligen dat vergunningverlening voor het aanbieden van kansspelen op afstand enkel en alleen geschiedt aan partijen die zich gedurende een aaneengesloten periode van minimaal twee jaar niet onvergund, actief en specifiek op de Nederlandse markt hebben gericht;

en gaat over tot de orde van de dag.

Postema

Verheijen

Nooren

Fiers

Sini

Naar boven