33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Nr. 60 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 411

Ontvangen 30 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel N, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1 komt te luiden:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Onverminderd het bepaalde bij of krachtens artikel 4a, biedt de houder van een vergunning tot het aanwezig hebben van een of meer kansspelautomaten in een inrichting als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder b, geen toegang tot die inrichting aan personen:

  • a. die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt;

  • b. waarvan niet op deugdelijke wijze is vastgesteld dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt;

  • c. ten aanzien van wie hij redelijkerwijs moet vermoeden dat deze door onmatige deelname aan kansspelen of door kansspelverslaving schade kunnen berokkenen aan zichzelf of aan naasten.

2. Onderdeel 2 komt te luiden:

2. In het derde lid wordt «Bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door «Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur» en wordt «exploitant» vervangen door: vergunninghouder.

II

In artikel I, onderdeel O, komt artikel 30v als volgt te luiden:

Artikel 30v

 • 1. Bij een redelijk vermoeden van onmatige deelname aan kansspelen of kansspelverslaving onderzoekt de houder van een vergunning tot het aanwezig hebben van een of meer kansspelautomaten in een inrichting als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder b, het gedrag van de speler in een persoonlijk onderhoud met die speler. Daarbij onderzoekt hij tevens of de gegevens van die speler zijn opgenomen in het register, bedoeld in artikel 33h.

 • 2. Indien de gegevens van de speler, bedoeld in het eerste lid, zijn opgenomen in het register, bedoeld in artikel 33h, ontzegt de vergunninghouder die speler de verdere toegang tot de inrichting.

 • 3. Indien de gegevens van de speler niet zijn opgenomen in het register, bedoeld in artikel 33h, registreert en analyseert de vergunninghouder op consequente en eenduidige wijze gegevens met betrekking tot het speelgedrag van die speler. Hij kan hierbij bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de speler verwerken, voor zover dit noodzakelijk is voor het voorkomen van onmatige deelname aan kansspelen of van kansspelverslaving.

 • 4. De vergunninghouder die na het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, redelijkerwijs moet vermoeden dat de speler door onmatige deelname aan kansspelen of door kansspelverslaving schade kan berokkenen aan zichzelf of aan naasten, adviseert die speler tot tijdelijke uitsluiting van deelname aan kansspelen, georganiseerd in speelcasino’s als bedoeld in artikel 27g, tweede lid, in inrichtingen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder b, en op afstand als bedoeld in artikel 31, door inschrijving in het register, bedoeld in artikel 33h.

 • 5. De vergunninghouder stelt de raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, ervan in kennis, indien de speler, bedoeld in het vierde lid, zich niet in het daarbedoelde register inschrijft. Hij kan hierbij gebruik maken van het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

 • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de voorgaande leden. Deze hebben in ieder geval betrekking op:

  • a. de registratie en analyse, bedoeld in het derde lid;

  • b. de verwerking van persoonsgegevens, de waarborgen voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en het burgerservicenummer, de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens en het burgerservicenummer tegen verlies of onrechtmatige verwerking en het toezicht daarop;

  • c. het onderzoek en het advies, bedoeld in het eerste en vierde lid;

  • d. de kennisgeving, bedoeld in het vijfde lid, en de door de vergunninghouder te verstrekken gegevens.

Toelichting

De Wet moet volgens indiener zo geformuleerd worden dat iedereen die een speelautomaat exploiteert er onder kan vallen. Gebleken is dat ruim twintigduizend speelautomaten niet bij speelhallen staat, maar bij andere exploitanten. Naar schatting tweederde deel van alle speelautomaten staat niet in speelhallen, maar bij andere exploitanten. Indiener is van mening dat een gelijk speelveld voor ondernemingen die een speelautomaat exploiteren van belang is. Niet de vraag van welk type inrichting er sprake is moet centraal staan, maar de vraag of er een speelautomaat geëxploiteerd wordt. Iedereen die een speelautomaat exploiteert heeft volgens indiener in beginsel een zorgplicht naar spelers.

Dit amendement regelt dat bij het betreden van een ruimte waar een speelautomaat staat de beheerder te verplichten op deugdelijke wijze vaststellen of iemand meerderjarig is en géén blijk geeft van uiterlijke risicofactoren zoals opgenomen op de lijsten met risicofactoren die speelhallen nu al hanteren, te denken valt aan nerveus en agressief gedrag. Bij twijfel vraagt de beheerder om een identiteitsbewijs en raadpleegt hij CRUKS, doet hij dit niet dan kan de licentie tot het exploiteren van een speelautomaat worden ingetrokken. Als er signalen zijn dat iemand problematisch speelgedrag vertoont en verslaafd dreigt te worden moet iemand worden doorverwezen naar professionele hulpverleners en zo nodig worden uitgesloten van deelname aan kansspelen. De Kansspelautoriteit ziet toe op de naleving van de zorgplicht. Mystery-guest onderzoeken zouden hier een onderdeel van kunnen zijn. Dit amendement zorgt er tevens voor dat de toepassing van CRUKS in de toekomst kan worden verbreed naar alle exploitanten van speelautomaten. In de evaluatie van deze wet dient naleving van de zorgplicht expliciet te worden meegenomen evenals de mogelijkheid tot verbreding van het toepassingsbereik van CRUKS naar alle exploitanten van een speelautomaat.

Van Wijngaarden


X Noot
1

Vervangen in verband met een wijziging in de toelichting.

Naar boven