Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 33996 nr. 42

Gepubliceerd op 4 juli 2016 10:12

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN KOOIMAN

Ontvangen 30 juni 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Artikel 4a wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het tweede lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De houder van een vergunning doet in ieder geval geen reclame- en telewinkelboodschappen voor kansspelen opnemen in het programma-aanbod van een publieke mediadienst of een commerciële mediadienst, als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008 tussen 6:00 uur en 21:00 uur.

2. In het derde lid wordt na »wordt in ieder geval verstaan dat wervings- en reclameactiviteiten» een zinsnede ingevoegd, luidende: niet zijn gericht op minderjarigen,.

II

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIa

De Mediawet 2008 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1, onderdeel 1, wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd:

kansspelen:

kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen:.

B

In artikel 2.94, tweede lid, vervalt aan het slot van onderdeel a vervalt «en», wordt de punt aan het slot van onderdeel b vervangen door «; en» en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. kansspelen tussen 06.00 uur en 21.00 uur.

C

In artikel 3.7, tweede lid, vervalt aan het slot van onderdeel a «en», wordt de punt aan het slot van onderdeel b vervangen door «; en» en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. kansspelen tussen 06.00 uur en 21.00 uur.

Toelichting

Bij de toename van de concurrentie bij en het aanbod van kansspelen is het risico groot dat er meer werving en reclame plaats zal vinden. Hierdoor is de kans groot dat ook minderjarigen sneller geconfronteerd worden met wervings- en reclameactiviteiten. Een van de doelstellingen van het kansspelbeleid is het voorkomen van kansspelverslaving, onder meer bij jongeren. De bescherming van jongeren is op dit moment niet duidelijk genoeg in de wet vastgelegd. Consequentie van dit amendement is dat reclame en werving gericht op jongeren op geen enkele wijze en op geen enkele plaats is toegestaan.

Op basis van de Reclamecode voor kansspelen is het niet toegestaan dat er tussen 06.00 en 19.00 uur reclames worden uitgezonden op televisie. Op grond van artikel 3.7 van de Mediawet is het bij reclames voor alcohol verboden om deze uit te (doen) zenden tot 21.00 uur. Dit amendement laat de regels voor reclame voor kansspelen hierbij aansluiten.

Van der Staaij Kooiman


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl