Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 33996 nr. 27

Gepubliceerd op 27 juni 2016 10:25

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19

Ontvangen 23 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel R, wordt artikel 33da als volgt gewijzigd:

1. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Een persoon als bedoeld in artikel 33h, tweede lid, onder b, wordt slechts in het register opgenomen, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van schade als bedoeld in dat onderdeel, en indien aannemelijk is geworden dat niet kan worden volstaan met minder ingrijpende maatregelen.

2. Het derde lid komt te luiden:

  • 3. De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, stelt beleidsregels vast over de wijze waarop de uitsluiting bedoeld in het eerste lid en in het 1a-de lid wordt toegepast. De beleidsregels behoeven de goedkeuring van Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

Toelichting

Tijdelijke uitsluiting van deelname aan risicovolle kansspelen op afstand, in speelautomatenhallen en in speelcasino’s is het sluitstuk op het verslavingspreventiebeleid. Het biedt de speler de mogelijkheid om afstand te nemen van die kansspelen en bij verslavingszorg hulp te zoeken voor zijn probleem, zodat zijn probleem kan worden opgelost. Indiener is van mening dat tijdelijke uitsluiting vooral effectief is bij spelers die bereid zijn afstand te nemen tot kansspelen en hulp te zoeken om het speelgedrag te veranderen. De daarvoor noodzakelijke wil kan maar moeilijk worden afgedwongen. Spelers die tegen hun wil in het centraal register uitsluiting kansspelen worden ingeschreven zijn in het algemeen suboptimaal gemotiveerd om hulp te zoeken en geneigd te willen blijven spelen. Volgens verslavingsdeskundigen bestaat dan het risico dat uitwijken naar het illegale aanbod waar geheel geen sprake is van verslavingszorg. Dit vormt een bedreiging voor deze mensen. Daarnaast verdwijnt de speler uit het beeld van de vergunninghoudende kansspelaanbieder, die hem hierdoor niet op zijn speelgedrag kan aanspreken. Ook staat het op gespannen voet met iemands persoonlijke vrijheid en levenssfeer wanneer hij of zij tegen zijn wil wordt opgenomen in een register van probleemspelers. Gedwongen uitsluiting is voor de betrokken spelers dus zeer ingrijpend. Het gaat ook verder dan maatregelen tegen andere vormen van verslaving zoals alcoholverslaving.

Indiener is daarom van mening dat gedwongen uitsluiting van spelers met behoedzaam beleid en oog voor de negatieve bijwerkingen moet worden toegepast. Met dit amendement wordt beoogd te bewerkstelligen dat spelers alleen tegen hun wil kunnen worden ingeschreven in het centraal register kansspelen op afstand en daarmee worden uitgesloten van deelname aan kansspelen op afstand, in speelautomatenhallen en in speelcasino’s als er geen andere oplossing meer is. Onvrijwillige uitsluiting vindt slechts plaats indien dit absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat de betrokkene zichzelf of zijn naasten schade berokkent en er geen minder ingrijpende oplossingen mogelijk zijn. In door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op te stellen beleidsregels wordt nader uitgewerkt wat onder uiterste noodzaak verstaan moet worden. Het amendement laat onverlet dat de betrokken vergunninghouders bepaalde spelers, al dan niet in het kader van het verslavingspreventiebeleid en al dan niet in samenwerking met andere vergunninghouders, tijdelijk van deelname aan de door hen georganiseerde kansspelen kunnen uitsluiten. Wetstechnisch is dit amendement vormgegeven door invoeging van een nieuw lid in artikel 33da.

Van Wijngaarden


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl