33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Nr. 24 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SWINKELS EN VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 18

Ontvangen 22 juni 2016

De ondergetekenden stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel CC, wordt aan artikel 34n, vijfde lid, een zin toegevoegd, luidende: Onder ontoegankelijkmaking wordt niet verstaan het manipuleren, blokkeren of filteren van internetverkeer, waaronder DNS-verkeer door internettoegangsdiensten.

Toelichting

Dit amendement ontneemt de Kansspelautoriteit de bevoegdheid om illegale websites die kansspelen aanbieden te blokkeren, oftewel DNS- of IP-blokkades uit te voeren. Hoewel de indieners zich bewust zijn dat het gebruik van illegale websites zoveel mogelijk beperkt moet worden, zien zij meer bezwaren dan voordelen van deze maatregel. Naast het feit dat DNS- en IP-blokkades ineffectief zijn omdat gebruikers illegale websites op allerlei manieren alsnog kunnen gebruiken, breekt de overheid met deze bevoegdheid in op de goede technische werking van het internet. Daardoor wordt het vertrouwen van gebruikers in het internet ondermijnd, met potentieel grote gevolgen voor de economie, de maatschappij en de vrijheid van mensen.

Geen bemoeienis van de overheid met de technische werking van het internet is een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van het internet. Het internet is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Mensen gebruiken het internet om te communiceren met vrienden en familie, om informatie op te zoeken, te bankieren, vakanties te boeken, te werken, te ontspannen, etc. Ook is het internet sterk verweven met de bedrijfsvoering van vrijwel elk bedrijf. Al dat internetverkeer wordt in goede banen geleid dankzij een aantal technische protocollen (internet standaarden). Deze protocollen zorgen er onder andere voor dat data-pakketten goed opgedeeld en veilig verstuurd worden en vervolgens op de juiste plek aankomen.

Dankzij deze protocollen kunnen mensen erop vertrouwen dat het internet goed werkt. Zonder dit vertrouwen in de goede werking van het internet zullen mensen internetdiensten minder snel gebruiken, wat onze economie, de samenleving en de vrijheid van mensen grote schade kan toebrengen. Er zijn meerdere voorbeelden van situaties waar ingrepen in centrale protocollen ernstige schade hebben toegedaan aan de werking van het internet, zoals in 2008 toen Pakistan Youtube offline haalde.

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid zegt hierover: «Deze praktijken [het ingrijpen in centrale protocollen] leiden er (potentieel) toe dat het functioneren van het internet als geheel minder betrouwbaar wordt. In de eerste plaats in technische zin, maar in het verlengde daarvan ook in economische en sociaal-culturele zin: als de we de integriteit, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van het internet niet meer kunnen vertrouwen, heeft dat gevolgen voor de manier waarop we ermee willen en kunnen omgaan. En dat heeft gevolgen voor het sociaaleconomische bouwwerk dat we op die infrastructuur hebben geconstrueerd: van online bankieren tot communicatie.»1 Daarom beveelt de WRR aan om de norm vast te leggen dat de centrale protocollen gevrijwaard moeten worden van bemoeienis van overheden.

Het Internet Protocol (IPv4/6) en het DNS-protocol zijn in het kader van dit wetsvoorstel relevante centrale internetstandaarden. Het IPv4/6-protocol zorgt ervoor dat elk apparaat dat op het internet is aangesloten een IP-adres krijgt, vergelijkbaar met een telefoonnummer en dat ze op basis van deze adressen met elkaar kunnen communiceren. Omdat het lastig is voor mensen om al die IP-adressen te onthouden is het Domain Name System (DNS) gecreëerd. Zo hoef je niet 2a00:1bd8:0:283:1:12 te onthouden, maar www.D66.nl.

Swinkels Verhoeven


X Noot
1

WRR «De publieke kern van het internet» (maart 2015).

Naar boven