Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 33996 nr. 15

Gepubliceerd op 6 januari 2016 10:07

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN MEI LI VOS

Ontvangen 4 januari 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel VIII wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. In het verslag, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval de meeropbrengst van de kansspelbelasting van de landgebonden kansspelen en die van de kansspelen op afstand inzichtelijk gemaakt. Indien hieruit blijkt dat het totaal van deze meeropbrengsten hoger is dan geraamd bij invoering van dit wetsvoorstel, doet Onze Minister van Financiën in dat verslag een voorstel tot een verlaging van het tarief, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de kansspelbelasting, met ten hoogste 4%-punt, gefinancierd uit de bedoelde meeropbrengsten.

Toelichting

Indieners achten het gewenst dat het tarief van de kansspelbelasting van 29% met 4%-punten binnen of uiterlijk na drie jaar daalt naar 25%, mits de totale meeropbrengsten van de kansspelbelasting uit landgebonden kansspelen en kansspelen op afstand afdoende zijn om een tariefdaling te dekken. Daarom is aan artikel VIII een lid toegevoegd dat in het evaluatieverslag, dat drie jaar na invoering van deze wet verschijnt, moet worden ingegaan op de meeropbrengst van de kansspelbelasting afkomstig van de landgebonden kansspelen en die van de kansspelen op afstand. Indien de totale opbrengst van de kansspelbelasting hoger is dan geraamd bij invoering van dit wetsvoorstel, doet de Minister van Financiën in dat verslag een voorstel tot een verlaging van het tarief van de kansspelbelasting, met ten hoogste 4%-punt, te financieren uit de bedoelde meeropbrengst. Hiermee komt het tarief voor de kansspelbelasting meer in lijn te liggen met hetgeen in Europa praktijk is. Een verlaging van het tarief kan een nieuwe impuls geven aan de kanalisatie van illegaal naar legaal gokken, voor zover er een verband is tussen het belastingtarief en de kanalisatie. Met lagere kansspelbelasting kunnen de netto-prijzen van o.a. goede-doelen-loterijen omhoog waardoor het meespelen met die loterijen aantrekkelijker kan worden en die loterijen mogelijkerwijs meer geld kunnen genereren voor goede doelen in onder andere de sport, natuur of cultuursector.

Van Wijngaarden Mei Li Vos


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl