Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733989 nr. 9

33 989 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 november 2016

Uw Kamer heeft de plenaire behandeling van bovengenoemd wetsvoorstel op verzoek van het kabinet aangehouden, omdat het kabinet er de voorkeur aan gaf de besluitvorming met betrekking tot de herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten eerst af te ronden. Inmiddels is het wetsvoorstel houdende Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)1 bij Uw Kamer ingediend. Nu de besluitvorming over dit wetsvoorstel in het kabinet is afgerond kan de plenaire behandeling van bovengenoemd wetsvoorstel ter hand worden genomen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Kamerstukken II 2016/17, 34 588, nrs. 1–4.