33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Nr. 133 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, meer fosfaatruimte voor de melkveehouderij te creëren door beperkte omzetting van varkensrechten in fosfaatrechten via een tenderregeling en door het honoreren van tijdelijke overschrijdingen van het fosfaatplafond,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Naar boven