33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Nr. 131 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S.

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in overleg met de sector een evaluatiemoment en een einddatum met mogelijke voorwaarden op te nemen in de wettelijke verankering van het fosfaatrechtenstelsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Dik-Faber

Geurts

Graus

Naar boven