33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Nr. 127 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN THIEME

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat landbouwers die een omschakeling willen maken van gangbare naar biologische landbouw pas na twee jaar hun producten als biologisch mogen verkopen;

overwegende dat hierdoor de kosten sterk vooruitlopen op de baten;

verzoekt de regering, mogelijkheden te verkennen deze omschakeling economisch aantrekkelijker te maken en onnodige hindernissen weg te nemen en de Kamer hierover voor de zomer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Thieme

Naar boven