33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Nr. 126 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN GRASHOFF

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de fosfaatrechten vrij verhandelbaar worden en dat melkveehouders hierdoor mogelijk moeten gaan kiezen tussen fosfaatrechten en grond, waardoor verdere intensivering in de hand gewerkt kan worden;

overwegende dat dit nadelige gevolgen kan hebben, in het bijzonder voor de weidegang;

overwegende dat het koppelen van fosfaatrechten aan grond aparte regelgeving over grondgebonden groei overbodig maakt;

verzoekt de regering, voor de aankoop van fosfaatrechten het hebben van voldoende grond om die mest uit te rijden en bijbehorende koeien erop te kunnen weiden als voorwaarde te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Grashoff

Naar boven