33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN THIEME

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een ex-ante-evaluatie uit te laten voeren naar de effecten van het stelsel van fosfaatrechten op alle voor de melkveehouderij relevante, milieukaders en maatschappelijke wensen zoals weidegang en dierenwelzijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Thieme

Naar boven