33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Nr. 122 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN KOŞER KAYA

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staatssecretaris extensieve, grondgebonden melkveebedrijven wil compenseren voor de afroming van rechten;

overwegende dat de mate waarin extensieve, grondgebonden melkveebedrijven worden gecompenseerd niet duidelijk is en op basis van welke criteria de fosfaatrechten uit de fosfaatbank worden verdeeld;

verzoekt de regering, tijdig voor de behandeling van de melkveewet overzichten en rekenvoorbeelden te sturen hoe en in welke mate extensieve, grondgebonden melkveebedrijven worden gecompenseerd en tevens hoe fosfaatrechten uit de fosfaatbank worden verdeeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Koşer Kaya

Naar boven