33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Nr. 120 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Staatssecretaris het afromingspercentage bij overdracht van rechten bij ministeriële regeling wil vaststellen op 10%;

overwegende dat het stapsgewijs verhogen van het afromingspercentage bij overdracht van rechten ertoe kan bijdragen dat er in 2017 een grotere stimulans is om fosfaatrechten te verhandelen;

overwegende dat hierdoor wellicht een lagere generieke afroming van fosfaatrechten nodig is;

verzoekt de regering, het afromingspercentage bij overdracht van rechten vanaf 1 januari 2017 vast te stellen op 10%, vanaf 1 juli 2017 op 15% en vanaf 1 januari 2018 op 20%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven