33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Nr. 118 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voornemen is om de overdracht van fosfaatrechten via vrije verhandelbaarheid te laten plaatsvinden;

overwegende dat dit leidt tot speculatie met fosfaatrechten, waardoor vooral (kapitaal)intensieve bedrijven zullen kunnen doorgroeien en er onnodig geld uit de sector vloeit;

verzoekt de regering om, verhandelbaarheid van fosfaatrechten in overleg met de sector zodanig in te richten dat er transparantie is over vraag, aanbod en prijzen, bijvoorbeeld via een beurssysteem,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Geurts

Dijkgraaf

Naar boven