33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Nr. 116 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vele familiebedrijven in de melkveehouderij dreigen om te vallen door moeilijke economische omstandigheden en de invoering van wet- en regelgeving;

verzoekt de regering om te komen met voorstellen voor flankerend beleid, waaronder een garantieregeling voor bepaalde bedrijven die hun financiële verplichtingen niet na kunnen komen door de bouw van een stal of de aankoop van grond, en te bekijken hoe de groenregeling verruimd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Dijkgraaf

Naar boven