33 977 Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)

Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 april 2020

In mijn brief van 20 maart jl., waarin ik namens het kabinet een reactie gaf op het eindrapport van de Commissie toekomst accountancysector (Cta), schreef ik u dat ik op korte termijn een kwartiermaker wil aanstellen. De kwartiermaker dient een aantal in de reactie genoemde aanbevelingen uit te voeren en op te volgen. Ook vraag ik de kwartiermaker om de voortgang van de kabinetsmaatregelen te stimuleren, aan te jagen en te bewaken.1 Dit alles om de kwaliteit van wettelijke controles te verhogen.

Ik heb Marlies de Vries en Chris Fonteijn bereid gevonden om gezamenlijk de rol van kwartiermaker te vervullen. Mevrouw De Vries kent als assistant professor Accounting, Auditing en Control aan Nyenrode Business Universiteit het werkveld van de accountancy en alle daarin betrokken stakeholders goed. Door haar ervaring als voormalig lid van de Cta is zij bekend met de dilemma’s die spelen en wordt de door de Cta opgedane kennis behouden. De heer Fonteijn heeft ervaring in zowel de publieke als private sector. Hij heeft als voormalig bestuursvoorzitter van de ACM veel kijk op hoe markten functioneren en kan met zijn juridische en bestuurlijke kennis bijdragen aan het realiseren van haalbare oplossingen. Daarbij brengt hij de frisse blik van buiten mee, maar dan wel met de benodigde kennis en ervaring om een goede gesprekspartner te zijn.

De aanstelling van de kwartiermakers start op 1 mei en eindigt na drie jaar en zes maanden. Deze termijn is nodig om de betreffende aanbevelingen van de Cta op een zorgvuldige wijze uit te voeren, met name daar waar het gaat om ervaring op te doen met het intermediair model. Dit betekent echter niet dat voor de andere aanbevelingen (zoals het opstellen van audit quality indicators of het aanpassen van opleidingseisen) er rustig aan kan worden gedaan. Zoals ik ook in mijn eerdergenoemde brief schreef, verwacht ik dat de kwartiermakers – en alle overige betrokkenen – met grote urgentie concrete acties aanjagen en voortgang realiseren. De uitvoering van de verschillende aanbevelingen kent weliswaar verschillende tijdslijnen, maar het streven is om elke van deze tijdslijnen zo kort als mogelijk te houden. Met de aanstelling van twee kwartiermakers wil ik dan ook verzekeren dat zo snel mogelijk vooruitgang wordt geboekt. Bijgevoegd vindt u een afschrift van mijn besluit tot instelling van de Kwartiermakers toekomst accountancysector2.

De taakopdracht van de kwartiermakers bestaat allereerst uit de uitvoering van de specifieke maatregelen die in de kabinetsreactie aan de kwartiermakers zijn toebedeeld. Deze maatregelen hebben betrekking op de opstelling van audit quality indicators, het nader onderzoek naar de modellen audit only en joint audit, het experiment met het intermediairmodel en enkele kwaliteitsbevorderende maatregelen bij accountantsorganisaties. Ook hebben zij betrekking op de aanpassing van de accountantsopleiding en diens permanente educatie in het licht van onder andere de onderwerpen fraude en cultuur.

De kwartiermakers hebben voorts tot taak om de samenhang en voortgang van alle uit de kabinetsreactie voortvloeiende maatregelen te monitoren en bewaken en mij daarover te informeren. Daarmee beschouw ik de kwartiermakers als een belangrijke gesprekspartner voor de verschillende partijen uit de sector, het ministerie en de toezichthouder.

Tot slot besef ik dat uw Kamer, gedwongen door het corona-virus, het algemeen overleg Accountancy dat voor april stond gepland heeft moeten annuleren. Om de voortgang in de uitvoering van de maatregelen te borgen, stel ik vooruitlopend op het debat de kwartiermakers aan. Daarbij zal ik er voor waken dat geen onomkeerbare stappen worden gezet voordat uw Kamer de kabinetsreactie op het Cta-rapport heeft behandeld.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Kamerstuk 33 977, nr. 29

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven