Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933977 nr. 26

33 977 Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)

Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Ontvangen ter Griffie op 7 juni 2019.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 5 juli 2019.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 6 juli 2019.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2019

Hierbij bied ik u het ontwerp van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 aan1. Deze overlegging geschiedt in het kader van de in artikel 4 van de Wet toezicht accountantsorganisaties voorgeschreven voorhangprocedure. Op grond van deze bepaling wordt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Het ontwerpbesluit bevat een wijziging van artikel 18 van het Besluit toezicht accountantsorganisaties. Hiermee wordt voorzien in de mogelijkheid om ook andere personen dan externe accountants in te zetten voor het uitvoeren van een zogenaamde opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (okb). Met name kleinere accountantsorganisaties zijn ermee geholpen als zij de uitvoering van okb’s kunnen overlaten aan andere beoordelaars dan externe accountants. Voor nadere informatie over de inhoud verwijs ik u naar de toelichting bij het ontwerpbesluit.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl