Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933977 nr. 22

33 977 Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)

34 677 Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van de governance van accountantsorganisaties (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2018

Bij brief van 21 november 2018 (Kamerstukken 33 977 en 34 677, nr. 21) heb ik u geïnformeerd over mijn besluit tot instelling van de Commissie toekomst accountancysector. Die commissie krijgt tot taak onderzoek te doen naar en te adviseren over de vraag hoe de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam verbeterd kan worden, welke beleids- of wetswijzigingen daarvoor wenselijk zijn en of die wijzigingen juridisch haalbaar zijn.

Ik heb prof. mr. A.T. Ottow, hoogleraar Economisch publiekrecht aan de Universiteit Utrecht, bereid gevonden om de commissie voor te zitten. Prof. dr. E. Dijkgraaf, hoogleraar Empirische economie van de publieke sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en drs. M.E. de Vries RA, assistant professor Accounting, Auditing en Control aan de Nyenrode Business Universiteit, zullen als leden zitting nemen in de commissie.

In overeenstemming met artikel 6, tweede lid, van de Kaderwet adviescolleges, stuur ik u een afschrift van de Instellingsregeling Commissie toekomst accountancysector. U vindt het afschrift bijgevoegd1.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl