Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533976 nr. 9

33 976 Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014)

Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 9 november 2014

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Enig artikel

In artikel XXXIV, eerste lid, onderdeel a, wordt «HH, onder 1,» vervangen door: HH,.

Toelichting

Het betref hier een aanpassing in de inwerkingtredingsbepaling teneinde ook voor artikel XVI, onderdeel HH, onder 2, te bepalen dat inwerkingtreding bij apart koninklijk besluit wordt geregeld en niet plaatsvindt met ingang van de dag na de datum van plaatsing van de wet in het Staatsblad.

De reden hiervoor is dat voor de in dit onderdeel opgenomen aanpassing van artikel 134, zevende lid, van de Wegenverkeerswet 1994 uitvoeringsregelgeving nodig is, die, zoals het zich laat aanzien, aanpassing zal vergen in de organisatie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de ICT daaronder begrepen. Door de voorgestelde wijziging wordt het mogelijk bij de vaststelling van de datum van inwerkingtreding hiermee rekening te houden.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus