Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433976 nr. 4

33 976 Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014)

Nr. 4 NADER RAPPORT1

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State)

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 24 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 1 mei 2014, nr. 2014000874, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 11 juni 2014, No. W14.14.0120/IV, bied ik U hierbij aan.

Het voorstel van wet geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. De Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De redactionele kanttekeningen van de Afdeling zijn overgenomen.

Van de gelegenheid is gebruikgemaakt om een viertal kleine wijzigingen aan te brengen. Dit betreft in de eerste plaats een wijziging van artikel 6a van de Instellingswet Autoriteit Consument. Bij de uitwerking van de systematiek voor de doorberekening van ACM-kosten is gebleken dat het passender is enkele gedetailleerde punten bij ministeriële regeling te regelen in plaats van bij algemene maatregel van bestuur. In de tweede plaats betreft het een wijziging van artikel 85a, zesde lid, van de Wegenverkeerswet 1994. Het voorstel brengt het zesde lid in lijn met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. De derde wijziging betreft een reparatie van artikel 7 van de Wet rijonderricht moterrijtuigen 1993. Met deze wijziging wordt de reikwijdte van de certificaatplicht van dat artikel in overeenstemming gebracht met het beleid zoals dat bij de herziening in 2009 is geformuleerd. Omdat in de praktijk onduidelijkheid blijkt te bestaan over de reikwijdte van de certificaatplicht is het wenselijk deze omissie snel te herstellen. Ten slotte is artikel XXVIII uit het oorspronkelijke voorstel verwijderd. Dit artikel maakt reeds deel uit van het voorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer en van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2013, 144) in verband met het doorvoeren van enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer