Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533971 nr. 8

33 971 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs

Nr. 8 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 14 januari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, derde onderdeel, wordt na «van een basisschool» ingevoegd: , die direct voorafgaand aan de inschrijving ingeschreven is geweest op een speciale school voor basisonderwijs of een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra,.

II

In artikel III, onderdeel 2, subonderdeel j, wordt na «school voor praktijkonderwijs,» ingevoegd: die direct voorafgaand aan de inschrijving ingeschreven is geweest op een speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of op een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra,.

Toelichting

Het wetsvoorstel verplicht scholen om in alle gevallen het ontwikkelings-perspectief van leerlingen te registreren in het basisregister onderwijs. De inspectie heeft echter geen inzicht in de inhoud en de achtergrond van de ontwikkelingsperspectieven. Gezien de grote inhoudelijke variëteit aan ontwikkelingsperspectieven ziet ondergetekende die registratie in het reguliere onderwijs niet als zinvol. De onderbouwing ontbreekt dat dit een betrouwbare indicator voor het toezicht is.

Dit amendement schrapt daarom onnodige administratieve lasten voor het reguliere onderwijs. Het amendement behoudt enkel de verplichtingen om het ontwikkelingsperspectief te registreren bij leerlingen die de overstap maken vanuit het speciaal (basis)onderwijs en de registratie van leerlingen die geplaatst worden op een orthopedagogisch-didactisch centrum. Voor het overige biedt een kwalitatieve inschatting van de inspectie op basis van de onderzoeken bij scholen in het samenwerkingsverband een adequater en tevens minder belastende werkwijze om de ontwikkeling van passend onderwijs te volgen.

Bisschop