Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533971 nr. 7

33 971 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 3 december 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I vervallen het tweede en derde onderdeel.

II

Artikel III, onderdeel 2, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «worden na onderdeel i twee onderdelen» vervangen door: wordt na onderdeel i een onderdeel.

2. Onderdeel k vervalt onder vervanging van «; en» aan het einde van onderdeel j door een punt.

Toelichting

Het wetsvoorstel verplicht scholen om het ontwikkelingsperspectief van leerlingen te registreren in het basisregister onderwijs. Op grond hiervan kan de inspectie het aantal ontwikkelingsperspectieven per samenwerkingsverband beoordelen. De inspectie heeft echter geen zicht op de inhoud en de achtergrond van de ontwikkelingsperspectieven. Gezien de grote inhoudelijke variëteit aan ontwikkelingsperspectieven ziet de indiener de registratie ervan in het reguliere onderwijs niet als zinvol. De onderbouwing ontbreekt dat dit een betrouwbare indicator voor het toezicht is. Dit amendement schrapt daarom deze onnodige administratieve last ten aanzien van het reguliere onderwijs. Een kwalitatieve inschatting op basis van de onderzoeken bij scholen in een samenwerkingsverband is een adequater en tevens minder belastende werkwijze.

Vanwege het grensverkeer tussen speciaal onderwijs en bijzondere voorzieningen enerzijds en het reguliere onderwijs anderzijds is registratie bij deze leerlingen voor de hand liggend. De kwantitatieve benadering kan gelet op het bijzondere of specialistische karakter van de ondersteuning in deze situaties wel waardevol zijn.

Bisschop