Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433971 nr. 4

33 971 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs

Nr. 4 NADER RAPPORT1

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State)

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 20 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 8 april 2014, nr. 2014000699, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

Dit advies, gedateerd 23 april 2014, nr. W05.14.0089/I, bied ik U hierbij aan.

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

De redactionele opmerkingen van de Afdeling zijn overgenomen, met dien verstande dat bij het herformuleren van artikel 164a, lid 2a en 2b van de WEC de constructie overgenomen is van lid 2 van datzelfde artikel.

De Raad van State merkte op dat het wetsvoorstel voorziet in de registratie van de plaatsing van een leerling op een opdc in het primair onderwijs, terwijl de plaatsingvan een leerling op een opdc in het primair onderwijs wettelijk nog niet mogelijk is. Dat zal worden mogelijk gemaakt in een wetsvoorstel dat momenteel nog in voorbereiding is. De redactionele opmerking van de Raad van State hierover is ter harte genomen en het onderdeel uit het wetsvoorstel registratie ontwikkelingsperspectief over registratie van de plaatsing van een leerling op een opdc in het primair onderwijs zal worden verplaatst naar dat wetsvoorstel dat nog in voorbereiding is.

Ambtshalve zijn vervolgens nog enkele technische wijzigingen aangebracht. Het betreft een tweetal wijzigingen:

1. Toevoegen van enkele gegevens van leerlingen die begeleiding ontvangen van een cluster 1 of 2 instelling of een epilepsieschool (artikel II)

Voor het technisch mogelijk maken van een betrouwbare registratie in BRON bleken voor leerlingen die begeleiding ontvangen van een cluster 1 of 2 instelling of een epilepsieschool nog extra gegevens nodig te zijn. Er zijn daarom nog twee extra gegevens toegevoegd aan artikel II van het wetsvoorstel: geslacht en postcode van de woonplaats van de leerling. Daarnaast wordt het registratienummer van de school waar de leerling ingeschreven staat, aan de Minister verstrekt. Hierdoor kan de loopbaan van de leerling ten behoeve van toezicht, monitoring en evaluatie goed worden gevolgd. Dit draagt bij aan het bereiken van de doelstellingen van het wetsvoorstel.

2. Toevoeging van een wijziging van artikel 24c van de WOT (artikel IV)

De verwijzingen in artikel 24c, eerste lid, van de WOT naar de leden 2a en 2b van artikel 164a van de WEC ontbraken ten onrechte. Deze omissie is hersteld. Dit is ook in het opschrift van het wetsvoorstel tot uitdrukking gebracht.

Ik moge U, mede namens mijn ambtgenoot van Economische Zaken, verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.