Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201533960 nr. A

33 960 Wijziging van de Wet Justitie-subsidies, de Kaderwet overige BZK-subsidies en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met samenvoeging van de Halt-bureaus en departementale herindeling

A VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VEILIGHEID EN JUSTITIE1

Vastgesteld 10 november 2014

Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding gegeven tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen.

Inleiding

De leden van de SP-fractie hebben kennisgenomen van het onderhavige wetsvoorstel en hebben naar aanleiding daarvan een enkele vraag.

Algemeen

Artikel I, onderdeel E

Het wetsvoorstel is door drie Ministers ondertekend. Kan een van hen uitleggen waarom voor de bekostiging van het nieuwe landelijke bureau Halt in plaats van per ministeriële regeling ingevolge dit wetsvoorstel bekostigd zal worden door middel van een jaarlijkse subsidieverleningsbrief? De memorie van toelichting zegt hierover dat periodieke aanpassing en nog enige bijstellingen noodzakelijk zullen zijn en dat daarom gekozen wordt voor een jaarlijkse subsidieverleningsbrief in plaats van een ministeriële regeling. De grondslag voor een ministeriële regeling wordt daarom geschrapt. De leden van de SP-fractie zouden graag vernemen wat precies het verschil is tussen een ministeriële regeling en een subsidieverleningsbrief. Het gaat hen dan onder andere om de wijze van totstandkoming, de publicatie/openbaarheid/kenbaarheid alsmede de rechtszekerheid. Zijn de Halt-organisaties over deze beleidswijziging geconsulteerd?

De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie zien de reactie van de regering – bij voorkeur binnen vier weken – met belangstelling tegemoet.

De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Duthler

De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Van Dooren


X Noot
1

Samenstelling:

Holdijk (SGP), Kneppers-Heijnert (VVD), Kox (SP), Engels (D66), Franken (CDA), Thissen (GL), Nagel (50PLUS), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA) (vicevoorzitter), Duthler (VVD) (voorzitter), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Quik-Schuijt (SP), Strik (GL), De Vries (PvdA), Knip (VVD), Hoekstra (CDA), Lokin-Sassen (CDA), Scholten (D66), Schouwenaar (VVD), De Boer (GL), De Lange (OSF), Ter Horst (PvdA), Beuving (PvdA), Koole (PvdA), Schrijver (PvdA), Reynaers (PVV), Popken (PVV), Frijters-Klijnen (PVV), Swagerman (VVD)