33 949 Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies)

A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

24 maart 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op het financieel toezicht aan te passen teneinde een regelgevend kader voor kredietunies te scheppen, waarmee de financiering van personen die handelen in hun beroep of bedrijf kan worden gestimuleerd;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1:1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de definitie van «bank» wordt na «kapitaalvereisten,» ingevoegd: niet zijnde een kredietunie met zetel in Nederland,.

2. In de definitie van «financiële onderneming» wordt, onder verlettering van de onderdelen o tot en met q tot onderdelen p tot en met r, na onderdeel n een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • o. een kredietunie;.

3. In de opsomming wordt in de alfabetische volgorde een definitie ingevoegd, luidende:

kredietunie:

coöperatie waarvan de leden op grond van hun beroep of bedrijf zijn toegelaten tot het lidmaatschap van de coöperatie, die haar bedrijf maakt van:

 • a. het bij haar leden aantrekken van opvorderbare gelden; en

 • b. het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen aan haar leden ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsuitoefening van die leden.

B

Na afdeling 2.2.4C wordt een afdeling ingevoegd, luidende:

AFDELING 2.2.4D UITOEFENEN VAN BEDRIJF VAN KREDIETUNIE

§ 2.2.4D.1 Vergunningplicht en -eisen voor kredietunies met zetel in Nederland

Artikel 2:54o

Het is een ieder met zetel in Nederland verboden zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van kredietunie.

Artikel 2:54p
 • 1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:54o, indien de aanvrager aantoont dat zal worden voldaan aan het bepaalde ingevolge:

  • a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;

  • b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel genoemde personen;

  • c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;

  • d. artikel 3:15, eerste en tweede lid, met betrekking tot het minimum aantal personen dat het dagelijks beleid bepaalt en de plaats van waaruit zij hun werkzaamheden verrichten;

  • e. artikel 3:16, eerste en tweede lid, met betrekking tot de zeggenschapsstructuur;

  • f. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;

  • g. artikel 3:38c met betrekking tot de maximale hoeveelheid aangetrokken opvorderbare gelden en een maximaal aantal leden.

  • h. artikel 3:53, eerste en derde lid, met betrekking tot het minimum eigen vermogen;

  • i. artikel 3:57, eerste en tweede lid, met betrekking tot de solvabiliteit; en

  • j. artikel 3:63, eerste en tweede lid, met betrekking tot de liquiditeit.

 • 2. De aanvraag van de vergunning geschiedt onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens.

 • 3. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van het eerste lid, aanhef en onderdeel c, d, f, g, h, i, of j, indien de aanvrager aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan en dat de doeleinden die de in het eerste lid genoemde artikelen beogen te bereiken anderszins worden bereikt.

§ 2.2.4D.2 Vrijstelling

Artikel 2:54q

Bij ministeriële regeling kan geheel of gedeeltelijk vrijstelling worden geregeld van artikel 2:54o. Aan deze gehele of gedeeltelijke vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden.

C

In artikel 3:3 wordt na «icbe’s» ingevoegd: , kredietunies.

D

Artikel 3:5, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d vervalt aan het slot «en».

2. De punt aan het slot van onderdeel e wordt vervangen door: ; en.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • f. kredietunies met zetel in Nederland.

E

In de artikelen 3:8, eerste lid, 3:9, eerste lid, 3:10, eerste lid, 3:15, eerste lid, 3:16, eerste en tweede lid, 3:17 eerste lid, en 3:18, tweede en derde lid, onder c, wordt telkens na «bank» ingevoegd: , kredietunie.

Ea

In artikel 3:17b, eerste lid, wordt na «entiteit voor risico-acceptatie» ingevoegd: , kredietunie.

F

In artikel 3:18, derde lid, onder b, wordt na «banken» ingevoegd: , kredietunies.

Fa

Na artikel 3:20 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3:20.0a

In afwijking van artikel 38, eerste en derde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan in de statuten van een kredietunie aan een persoon niet meer dan tien procent van het totaal aantal stemmen worden toegekend.

G

Artikel 3:29, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na «bank» wordt ingevoegd: , kredietunie.

2. Na «2:54j, tweede lid» wordt ingevoegd: , 2:54p, tweede lid.

H

Artikel 3:29b wordt als volgt gewijzigd:

1. «betaalinstelling of elektronischgeldinstelling» wordt vervangen door: betaalinstelling, elektronischgeldinstelling of kredietunie.

2. «betaaldiensten onderscheidenlijk het uitgeven van elektronisch geld» wordt vervangen door: betaaldiensten, het uitgeven van elektronisch geld, onderscheidenlijk het bedrijf van kredietunie.

I

Na artikel 3:38b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3:38c

Een kredietunie met zetel in Nederland heeft een bij ministeriële regeling te bepalen maximale hoeveelheid aangetrokken opvorderbare gelden en een maximaal aantal leden.

J

Artikel 3:53 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «elektronischgeldinstelling» ingevoegd: , kredietunie.

2. In het zesde lid wordt na «clearinginstelling» ingevoegd: , kredietunie.

K

Artikel 3:57 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt in de alfabetische volgorde een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • kredietunies;.

2. In het derde lid wordt na «elektronischgeldinstelling» ingevoegd: , kredietunie.

3. In het zesde lid wordt na «clearinginstellingen» ingevoegd: , kredietunies.

4. In het zevende lid wordt na «clearinginstelling» ingevoegd: , kredietunie.

L

Aan artikel 3:63, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • kredietunies.

M

In artikel 3:71, eerste lid, wordt na «bank» ingevoegd: , kredietunie.

N

In artikel 3:72, eerste lid, wordt na «elektronischgeldinstelling met zetel in Nederland» ingevoegd: , kredietunie met zetel in Nederland.

O

Artikel 3:88 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «elektronischgeldinstelling met zetel in Nederland» ingevoegd: , kredietunie met zetel in Nederland.

2. In het tweede lid wordt na «bank» ingevoegd: , kredietunie.

P

In de bijlage bij artikel 1:79 worden in de numerieke volgorde de volgende artikelnummers ingevoegd:

2:54o

2:54q

Q

In de bijlage bij artikel 1:80 in de numerieke volgorde de volgende artikelnummers ingevoegd:

2:54o

2:54q

ARTIKEL II

De Wet bekostiging financieel toezicht wordt gewijzigd als volgt:

A

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de eenmalige toezichthandeling met de code Wft. D1.12 wordt een eenmalige toezichthandeling ingevoegd, luidende:

 

Wft. D1.12a

De behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van kredietunie als bedoeld in artikel 2:54o van de Wet op het financieel toezicht.

€ 8.500,–

2. In de beschrijving van de eenmalige toezichthandeling met de code Wft. D2.01 wordt na «Wft. D1.02» ingevoegd: of Wft. D1.12a.

B

In bijlage III, onderdeel «Toezichthouder de Nederlandsche Bank», wordt de toezichtcategorie «Banken» als volgt gewijzigd:

1. In de kolom «Toezichtcategorie» wordt na «banken» toegevoegd: en kredietunies;.

2. In de kolom «Personen» wordt na onderdeel b, onder verlettering van de onderdelen c, d en e tot d, e en f een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • c. Kredietunies waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:54o van de Wft.

3. In de kolom «wetsverwijzing» wordt in de numerieke volgorde van de artikelen ingevoegd: «artikel 2:54o Wft».

4. De tekst in de kolom «Maatstaf» komt te luiden: Voor banken (personen a,b,d,e,f): minimum omvang toetsingsvermogen berekend conform de regels die op grond van artikel 3:57 Wft worden bepaald. Voor kredietunies: een basisbedrag.

ARTIKEL III

(vervallen)

ARTIKEL IV

Artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten wordt als volgt gewijzigd:

In de zinsnede met betrekking tot de Wet op het financieel toezicht wordt in de numerieke volgorde het volgende artikel ingevoegd: 2:54o,.

ARTIKEL V

Deze wet wordt aangehaald als: Wet toezicht kredietunies.

ARTIKEL VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Naar boven