33 942 Rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014

Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 mei 2014

Vandaag, Verantwoordingsdag 2014, publiceren wij ons Verantwoordingsonderzoek over 2013. Dat doen we op een andere manier dan voorheen: we doen dat volledig digitaal dit jaar. De resultaten van ons onderzoek zijn op een toegankelijke manier in digitale vorm gebundeld op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek. Dit heeft als voordeel dat u eenvoudiger uw weg kunt vinden in ons verantwoordingsonderzoek en naar wens kunt zoeken, vergelijken en selecteren. Wij nodigen u van harte uit om hier gebruik van te maken.

De Algemene Rekenkamer stelt op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 jaarlijks rapporten op van haar verantwoordingsonderzoek naar de jaarverslagen van alle begrotingshoofdstukken en begrotingsfondsen van het Rijk. Het onderdeel Staat van de rijksverantwoording 2013 (rijksbrede resultaten en thema’s) bevat onze verklaring van goedkeuring bij de Rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk 2013 en de Saldibalans van het Rijk 2013. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek over 2013.

Voor de Tweede en Eerste Kamer hebben wij op uw verzoek twee papieren versies gemaakt van onze publicaties Staat van de rijksverantwoording 2014 en de 24 rapporten bij de jaarverslagen 2013. Dit omdat onze publicaties daarmee een officieel Kamerstuk kunnen worden. Deze bieden wij u hierbij aan.

Daarnaast ontvangt u het Rapport bij de Nationale verklaring 2014. De bijlage bij deze brief bevat een overzicht van alle publicaties die wij op Verantwoordingsdag 2014 publiceren.

Algemene Rekenkamer

drs. Saskia J. Stuiveling, president

dr. Ellen M.A. van Schoten RA, secretaris

Bijlage Publicaties Algemene Rekenkamer op Verantwoordingsdag 20141

De Algemene Rekenkamer publiceert op woensdag 21 mei 2014 om 13.00 uur op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek:

 • Staat van de rijksverantwoording 2013 (Rijksbrede resultaten van het verantwoordingsonderzoek 2013 en thema’s)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij de Koning (I)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij de Staten-Generaal (IIA)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de gouverneurs (IIB)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij Koninkrijksrelaties (IV)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij Nationale Schuld (IXA)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij het Ministerie van Financiën (IXB)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij het Ministerie van Defensie (X)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij het Ministerie van Economische Zaken (XIII)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij het Infrastructuurfonds (A)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij het Gemeentefonds (B)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij het Provinciefonds (C)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij het Diergezondheidsfonds (F)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij het BES-Fonds (H)

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek over 2013 bij het Delta fonds (J)

en voorts:

 • Rapport bij de Nationale Verklaring 2014

Alle resultaten van het verantwoordingsonderzoek zijn te vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek.

Het Rapport bij de Nationale Verklaring 2014 is te vinden op www.rekenkamer.nl.


X Noot
1

Alle bijlagen zijn ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven