Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433930 nr. 6

33 930 Financieel jaarverslag van het Rijk 2013

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID VAN HIJUM

Voorgesteld 28 mei 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Rekenkamer wijst op het belang van een betere evaluatie van de effectiviteit van subsidies en controle van bestedingen;

constaterende dat op basis van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE-plus) in 2014 in totaal 3,5 miljard euro beschikbaar is voor diverse vormen van hernieuwbare energie, en dat in 2013 bij de besteding onrechtmatigheden zijn geconstateerd;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de toetsing van de SDE-plusregeling aan de rijksregels en voorwaarden voor subsidieverstrekking, de fraudegevoeligheid en de wijze waarop de effectiviteit wordt beoordeeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum