Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433919 nr. 4

33 919 Wijziging van de Wet milieubeheer en van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2013, 144) in verband met het doorvoeren van enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen

Nr. 4 NADER RAPPORT1

«Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State)»

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 8 april 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 19 december 2013, nr. 2013002645, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 6 februari 2014, nr. W14.14.0007/IV, bied ik U hierbij aan.

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Van de gelegenheid is echter gebruikgemaakt om het wetsvoorstel met de volgende onderwerpen aan te vullen.

a. Aan het wetsvoorstel is een nieuw artikel II toegevoegd. Dit artikel bevat reparaties van enkele artikelen van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2013, 144) (hierna: wet pChw). Deze artikelen hebben betrekking op respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer. De noodzaak voor deze reparaties van redactionele dan wel wetstechnische aard is gebleken bij het opstellen van de algemene maatregel van bestuur waarbij uitvoering wordt gegeven aan een aantal artikelen uit de wet pChw. Het ontwerp van deze algemene maatregel van bestuur is inmiddels aan het parlement aangeboden in het kader van een zogeheten voorhangprocedure (Stcrt. 2013, 30053).

In verband met het nieuwe artikel II zijn ook het opschrift en de considerans van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting aangepast.

b. De wettelijke grondslag voor het verstrekken van vergoedingen door de Minister van Infrastructuur en Milieu bij mesothelioom naar asbestose wordt uitgebreid. Deze uitbreiding hangt nauw samen met het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om werknemers die asbestose krijgen voor een tegemoetkoming in aanmerking te brengen. Aangezien ook mensen zonder loondienstverband, zoals zelfstandigen, asbestose kunnen krijgen, wordt de wettelijke grondslag in artikel 15.50 van de Wet milieubeheer verruimd, zodat aan deze mensen een tegemoetkoming kan worden toegekend op grond van de Regeling niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS-regeling).

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.