Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433910 nr. 15

33 910 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen)

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 3 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door de opheffing van de productschappen het collectief financieren van onderzoek door de diverse agrarische sectoren onmogelijk is gemaakt;

van mening dat onderzoek aan de basis staat van een innovatieve, competitieve land- en tuinbouw;

verzoekt de regering om, producenten- en brancheorganisaties voldoende ruimte te bieden voor heffingen ten behoeve van collectieve financiering van onderzoek en innovatie, en er in ieder geval voor te zorgen dat collectieve financiering door de agrarische sector van waardevol praktijkonderzoek mogelijk blijft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Dijkgraaf