Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433910 nr. 13

33 910 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen)

Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN ULENBELT EN VERHOEVEN

Voorgesteld 3 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de bedrijfslichamen grotendeels zijn gefinancierd door heffingen die zijn betaald door ondernemers;

overwegende dat bedrijfslichamen suggesties kunnen doen bij de Minister voor een eventuele bestemming indien er sprake is van een resterend positief saldo na vereffening;

verzoekt de regering om, te onderzoeken of resterende positieve vermogens, die zijn opgebracht door ondernemers, kunnen worden toegekend aan die ondernemers naar rato van de betaalde heffingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Verhoeven