33 902 Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a)

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN

Ontvangen 2 oktober 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt in artikel 11.7a, eerste lid, onderdeel b, «toestemming» vervangen door: ondubbelzinnige toestemming.

Toelichting

Dit amendement heeft tot doel dat internetgebruikers te allen tijde controle hebben en houden over gegevens die meer dan geringe gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene.

Met de wijziging van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet wordt de hoeveelheid cookies waarvoor toestemming is vereist, beperkt tot alleen cookies die niet «technisch noodzakelijk» zijn. Met «technisch noodzakelijke» cookies worden cookies bedoeld die uitsluitend tot doel hebben de communicatie over een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of strikt noodzakelijk zijn om de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren (artikel 117a, derde lid, onder a en b). Dit amendement doet aan het toestemmingsregime geen afbreuk, maar vereist wel «ondubbelzinnige toestemming» van de gebruiker voor niet-technisch noodzakelijke cookies, die invloed hebben op de privacy van de gebruiker. De gebruiker dient zelf een geïnformeerde en expliciete keuze te kunnen maken over privacy gevoelige gegevens.

Verhoeven

Naar boven